Alternative Dispute Resolution Center

ADRC | Mediace - moderní způsob jak řešit spor
10.1.2024

Mediace - možná vám to slovo zní povědomě, možná ho slyšíte poprvé. V tomto článku vám poskytneme odpovědi na nejčastější otázky spojené s mediací: co je to mediace, kdo je mediátor/mediátorka, jak proces mediace probíhá, jaké jsou základní principy mediace a v jakých situacích lze mediaci uplatnit místo tradičního soudního řízení.

Mediace metoda řešení sporů

Mediace jako nástroj pro řešení sporů byla využívána již ve starém Řecku, kde mediátor  pomáhal při hledání řešení sporů například mezi sousedy. Slovo mediace pochází z latinského slova medius - uprostřed. Mediátor/mediátorka je tedy osoba, která se nachází uprostřed. Nejedná ani za jednu stran konfliktu, je to prostředník, který pomáhá v komunikaci nesvářeným stranám. Je to nezávislý, nestranný pozorovatel, který je zodpovědný za správný průběh procesu mediace a podporuje strany v hledání řešení jejich sporu. Mediace je využívána celosvětově a má svou nezastupitelnou roli v institutu ADR (řešení sporů mimosoudní cestou). Mediaci v netrestní oblasti zakotvuje v našem právním řádu zákon  o mediaci č. 202/2012 Sb.

Kdo je mediátor a co dělá?

Mediátor/mediátorka je prostředník v komunikaci mezi stranami konfliktu. Od samého začátku procesu mediace – tedy od oslovení mediátora/mediátorky – se do konfliktu nezasahuje. Jeho/její hlavním úkolem je vytvořit bezpečné prostředí pro komunikaci a pomoci stranám najít společné řešení sporu. Mediátor/mediátorka je nezávislý, nestranný pozorovatel, zodpovědný za správný průběh mediace.

V případě, že strany rozhodnou pro mediaci, uzavřou s mediátorem takzvanou dohodu o mediaci na základě které, může být proces mediace započat. 

Jak vypadá mediační setkání?

Po uzavření dohody o provedení mediace mediátor/mediátorka zahajuje proces. Proces mediace je neformální, a mediátor má plnou odpovědnost za jeho průběh. Obě strany obdrží základní informace o mediaci, včetně role mediátora/mediátorky a důsledků procesu. Mediační setkání jsou diskrétní, trvají obvykle 3 hodiny a během nich strany prezentují své pohledy a názory. Jedná se o diskrétní jednání, tedy vše co je řečeno během procesu, zůstane jen mezi stranami a mediátorem/mediátorkou, ten/ta je také vázán mlčenlivostí a etickým kodexem.  Mediace má určitá pravidla a je třeba si je na začátku odsouhlasit, jedná se například o neskákání si do řeči, nepoužívání vulgarit nebo ztišení mobilního telefonu…. Pokud se těmito pravidly strany řídí je tento proces rychlejší a příjemnější. Postavení stran v mediaci je na stejné úrovni. Mediátor/mediátorka nehledá viníka, jako je tomu u soudu. Proces mediace probíhá několika fázemi, včetně seznámení s konfliktem, hledání řešení a uzavření dohody. Přestože první setkání nemusí vždy vést k dohodě, úspěšnost mediace je kolem 80 procent. Výhody mediace oproti soudnímu jednání spočívají v rychlosti, efektivitě a možnosti zachování vztahů mezi stranami.

V jakých případech je mediace vhodná?

Mediace je přínosná téměř ve všech situacích, kde existuje ochota stran dohodnout se a otevřeně komunikovat o svých problémech. Naopak, mediace může narazit na své limity v situacích, kdy se strany dohodnout nechtějí a nemají zájem o aktivní řešení sporu. To platí také v případech, kdy žádná ze stran není ochotná ustoupit ve svých názorech.

Mediátoři/mediátorky běžně řeší spory v následujících oblastech:

Rodinné právo:

 • Rozvodová řízení
 • Úprava péče o dítě
 • Vyživovací povinnosti

Sousedské spory:

 • Porušení nařízení o hluku, zápachu
 • Problémy v rámci SVJ (společenství vlastníků jednotek)
 • Spory o nemovitosti

Spory mezi nájemci a pronajímateli:

 • Spory vyplývající z nájemních smluv
 • Spory o neplacení nájmu
 • Spory o neplatnost výpovědi z nájmu

Spory na pracovišti:

 • Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • Obtěžování na pracovišti - mobbing, bossing

Obchodní spory:

 • Spory s fakturací
 • Spory ze smluv, např. o dílo
 • Spory mezi statutárními orgány

Spory vzniklé ze spotřebitelských smluv

Dědické spory

Mezigenerační spory

A mnoho dalších. Mediace poskytuje flexibilitu a prostor k nalezení dohody ve široké škále oblastí, přičemž důraz je kladen na aktivní účast a ochotu stran spolupracovat na řešení svých sporů.

Co je nařízené setkání se zapsaným mediátorem?

Pokud už dojde na to, že strany sporu podají žalobu a celá záležitost doputuje k soudu, je možné, že soud stranám nařídí takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Na tomto setkání mediátor účastníkům popíše proces mediace a roli mediátora/mediátorky. Je poté na stranách zda využijí možnosti přistoupit k mediaci a nebo se obrátí znovu na soud, tak aby v jejich záležitosti rozhodl. Probíhající soudní řízení o nároku tím není narušeno, účastníkům je však soudem poskytován časový prostor pro svobodné převzetí odpovědnosti za výsledek sporu a je garantováno zachování všech práv. V případě, že se účastníkům podaří dospět k vyřešení předmětu sporu mediací, odrazí se tento výsledek v ekonomickém efektu soudního řízení. 

Cesta k dohodě

Mediace představuje flexibilní a lidský přístup k řešení sporů, nabízející stranám možnost spolupracovat na nalezení vzájemně přijatelné dohody. Odstranění formalit, důraz na komunikaci a snaha o zachování vztahů jsou klíčovými aspekty tohoto procesu.

Zaujala vás mediace a chcete se dozvědět více informací? Kontaktujte nás. 


Křenová 26
Brno 602 00
info@adrc.cz
+420 773 034 864