Alternative Dispute Resolution Center

ADRC | Mediace - moderní způsob jak řešit spor
1.10.2022

Mediace. Možná už jste toto slovo někdy slyšeli, možná ho slyšíte poprvé. V tomto článku vám pomůžeme najít odpovědi na nejčastější otázky spojené s mediací - co je to mediace, kdo je to mediátor/mediátorka, jak proces mediace probíhá, jaké jsou základní principy mediace a v jakých případech lze mediaci využít namísto klasického soudního jednání. 

Mediace jako nástroj pro řešení sporů byla využívána již ve starém Řecku, kde mediátor  pomáhal při hledání řešení sporů například mezi sousedy. Slovo mediace pochází z latinského slova medius - uprostřed. Mediátor/mediátorka je tedy osoba, která se nachází uprostřed. Nejedná ani za jednu stran konfliktu, je to prostředník, který pomáhá v komunikaci nesvářeným stranám. Je to nezávislý, nestranný pozorovatel, který je zodpovědný za správný průběh procesu mediace a podporuje strany v hledání řešení jejich sporu. Mediace je využívána celosvětově a má svou nezastupitelnou roli v institutu ADR (řešení sporů mimosoudní cestou). 

V prostředí České republiky je mediace zakotvena Zákonem o probační a mediační službě č. 257/2000 Sb. Probační a mediační služba ČR provádí úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení, např. mezi poškozeným a pachatelem. Mediaci v netrestní oblasti zakotvuje v našem právním řádu zákon  č. 202/2012 Sb. o mediaci.

Kdo je mediátor a co dělá?

Nyní se budeme blíže věnovat  roli mediátora/mediátorky v procesu mediace. Jak jsme již na začátku článku zmiňovali, mediátor/mediátorka je prostředník v komunikaci mezi stranami. Od samotného začátku procesu mediace - tedy oslovení mediátora/mediátorky. 

Mediátor/mediátorka do konfliktu nijak nezasahuje, strany sporu nesoudí, neposkytuje rady a nijak strany neovliňuje. Hlavním úkolem mediátora je vytvořit stranám konfliktu bezpečné prostředí a prostor pro komunikaci. Mediátor/mediátorka provází účastníky mediace na cestě při hledání společného řešení sporu a následně pomáhá při sepsání společné dohody. 

V případě, že strany rozhodnou pro mediaci, uzavřou s mediátorem takzvanou dohodu o mediaci na základě které, může být proces mediace započat. 

Jak vypadá mediační setkání?

Po uzavření smlouvy o provedení mediace, mediátor/mediátorka tento proces zahájí, je zcela neformální a má za něj plnou odpovědnost. Zašle oběma stranám základní informace o mediaci, kde je seznámí  s tím, co je mediace, k čemu slouží, jaká je role mediátora/mediátorky a jaké důsledky případně z provedené mediace nebo z následně uzavřené mediační dohody plynou. Celý tento proces směřuje k uzavření obustranně přijatelné dohody mezi spornými stranami, za jejíž obsah jsou však odpovědné sami strany. Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Jedná se o diskrétní jednání, tedy vše co je řečeno během procesu, zůstane jen mezi stranami a mediátorem/mediátorkou, ten/ta je také vázán mlčenlivostí a etickým kodexem.  Mediace má určitá pravidla a je třeba si je na začátku odsouhlasit. Vlastně se nejedná o nic složitého, jsou to základní pravidla slušného chování, tak aby bylo možné efektivně komunikovat. Jedná se například o neskákání si do řeči, nepoužívání vulgarit nebo ztišení mobilního telefonu…. Pokud se těmito pravidly strany řídí je tento proces rychlejší a příjemnější. Postavení stran v mediaci je na stejné úrovni. Mediátor/mediátorka nehledá viníka, jako je tomu u soudu. Náklady spojené s tímto jednáním hradí strany sporu napůl. Pokud si to strany přejí, mediátor umožní provést mediaci pomocí videohovoru například přes Skype, nebo jinou aplikaci, která je vhodná pro videohovory. Proces mediace má několik fází.  Na začátku obě strany seznámí mediátora/mediátorku s tím, co je k mediaci přivedlo. Tato začáteční fáze je časově nejvíce náročná, obě strany mají velké množství informací a seznamují mediátora/mediátorku s celou situací. Tato stěžejní část mediace určí vhodná témata k jednání. Strany mají dostatečný prostor se k věci podrobně vyjádřit.Dalším krokem je hledání obustranně přijatelných řešení. Strany navrhují různá pro ně vhodná řešení, která jsou důkladně zvážena. Vše směřuje k tomu, aby mezi stranami byla uzavřena přijatelná dohoda, která je následně ve spolupráci s  mediátorem/mediátorkou sepsána.

Při prvním jednání nemusí vždy dojít k dohodě. Některé případy bývají složitější a proto je nutné se setkat vícekrát, tak aby bylo možné celou záležitost v klidu probrat a dát tak dostatek prostoru k nalezení východiska. Ze zkušeností vyplývá, že úspěšnost mediace je okolo 80 procent. Výhody, které má mediace oproti soudnímu jednání jsme již popsali v tomto článku.

V jakých případech se dá mediace využít?

Téměř ve všech, kde je ochota stran se dohodnout a o problému mluvit. Mediace je bezmocná v situaci kdy, se strany dohodnout nechtějí a nemají vůli spor řešit  a tehdy, kdy ani jedna se stran nechce ustoupit ve svých názorech. 

Mediátoři/mediátorky běžně řeší spory v oblastech:

Rodinného práva

 • rozvodové řízení
 • úprava péče o dítě
 • vyživovací povinnosti….

Sousedské spory 

 • porušení nařízení o hluku, zápachu….
 • problémy v rámci  SVJ
 • spory o nemovitosti...

Spory mezi nájemci a nájemníky

 • spory vyplývající z nájemních smluv
 • spory o neplacení nájmu
 • spory o neplatnost výpovědi z nájmu...

Spory na pracovišti

 • spory mezi  zaměstnanci a zaměstnavateli
 • obtěžování na pracovišti - mobbing, bossing…

Obchodní spory

 • spory s fakturací
 • spory ze smluv, např. o dílo
 • spory mezi statutárními orgány....

Spory vzniklé ze  spotřebitelských smluv

Dědické spory

Mezigenerační spory

A mnohé další…

Jako zajímavost můžeme uvést i spor o to, kde bude uložena urna, který nakonec dopadl dobře.

Jak je to s advokáty u mediace?

Vše je na dohodě stran sporu. Pokud se advokáti mediace zúčastní měli by dodržovat několik základních pravidel.

 • Nechat mediátora/mediátorku, aby vedl proces mediace.
 • Nechat klienty, aby byli v samotné diskusi důležitými hráči.
 • Nesnažit se vyhrát “hádku” za každou cenu.

Je totiž důležité pochopit, že expertem na váš spor, jste vy. Advokáti stran mohou být u mediace přítomni, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že pokud jsou pouze v roli pasivního pozorovatele, je celé jednání efektivnější.

Co je nařízené setkání se zapsaným mediátorem?

Pokud už dojde na to, že strany sporu podají žalobu a celá záležitost doputuje k soudu, je možné, že soud stranám nařídí takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Na tomto setkání mediátor účastníkům popíše proces mediace a roli mediátora/mediátorky. Je poté na stranách zda využijí možnosti přistoupit k mediaci a nebo se obrátí znovu na soud, tak aby v jejich záležitosti rozhodl. Probíhající soudní řízení o nároku tím není narušeno, účastníkům je však soudem poskytován časový prostor pro svobodné převzetí odpovědnosti za výsledek sporu a je garantováno zachování všech práv. V případě, že se účastníkům podaří dospět k vyřešení předmětu sporu mediací, odrazí se tento výsledek v ekonomickém efektu soudního řízení. 

Závěr

Tento článek se pokusil zodpovědět nejčastější dotazy, které se pojí se slovy mediace, mediátor/mediátorka, mediační sezení a v jakých případech se dá mediace využít, jako nástroj mimosoudního řešení sporů.

Pokud si i po přečtení článku nejste stále jistí, že právě váš spor je vhodný pro mediaci, určitě se nebojte kontaktovat mediátora, který vám jistě bude nápomocen a pomůže vám zorientovat se ve vašem sporu. Možná se  budeme opakovat, nicméně každý spor má své řešení a je čistě na vás, zda dáte šanci mediaci nebo zvolíte soudní cestu. 

Zaujala vás mediace a chcete se dozvědět více informací? Kontaktujte nás. 

Nabízíme také kurz - Seznámení se s mediací. Všechny naše nabízené kurzy je možné absolvovat také online formou, přes Whatsapp, Skype …

Přihlašte se na námi pořádaný kurz a my vám pomůžeme na vaší cestě stát se mediátorem/mediátorkou, šířit tak osvětu o výhodách mediace a celkově lépe zvládat konflikty.


Křenová 26
Brno 602 00
info@adrc.cz
+420 773 034 864